social

אני מאמינה בכוח האדריכלי לחולל שינוי חברתי וגאה לקחת חלק פעיל במיזמים שונים.
בין הפרויקטים החברתיים שהובלתי, שיפוץ דירות לחיילים בודדים בהתנדבות והקמת שוק חקלאי לעידוד רכישה ישירה של תוצרת מקומית. לאחרונה, הקמתי צוות עבודה להקמה ושדרוג חללי קפטריות בבתי ספר תיכונים, לקידום ערכים של  BIOPHILIחברות ומשחק ובין התוכניות שלי בהמשך, תכנון שכונה לזוגות צעירים ולגיל השלישי עם ערכים של בריאות וקיימות.